Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

reha-arnika e006

Co se událo na rehabilitaci Šos nového?

Právě jsme otevřeli nové rehabilitační zařízení v Domažlicích na Poliklinice II.

Jaké služby tam nabízíme?

Rehabilitační oddělení je vybaveno několika tělocvičnami pro individuální terapii, dále je zde tělocvična pro skupinová cvičení, místnost s fyzikální terapii( elektroléčba, magnetoterapie,parafin, vakuoterapie) a vodoléčebné končetinové vany. Ordinace lékaře je vybavena kvalitním diagnostickým podoscanerem, díky němuž lze diagnostikovat poruchy klenby nohy .

Pro koho je rehabilitace vhodná?

Je vhodná pro kohokoliv, kdo má jakékoliv potíže, bolesti pohybového aparátu, nebo některé neurologické potíže. Naše oddělení poskytuje péči všem klientům napříč věkovým spektrem.

Rozšiřujete nabídku pro dětské klienty.

Připravili jsme komplexní program léčebné rehabilitace a ergoterapie pro dětské klienty a jejich rodiče.

Co je komplexní program?

Dítě je nejprve vyšetřeno lékařem-specialistou, který provede kompletní prohlídku. Vyšetří pohybové ústrojí, zhodnotí úroveň motorických schopností, popřípadě provede další specializovaná vyšetření. Následně navrhne léčebný program. Poté je dítě odesláno k příslušnému fyzioterapeutovi, který si doplní některá vyšetření, zejména ho zajímá funkční hledisko dle mezinárodní klasifikace GMFCS.

Co si pod tímto termínem představujeme?

Vyšetření funkce je dnes asi to nejdůležitější, co nás terapeuty a hlavně následně rodiče zajímá. Například dítě přijde po zlomenině hlezna, kde byla použita sádrová fixace na 4 týdny a kulhá. Nás samozřejmě zajímá, jak jsou anatomicky kosti srostlé, ale ještě více nás zajímá, jestli dítě je schopno v budoucnu chůze i bez kulhání. Funkčnost daného orgánu je tedy na prvním místě. Vedeme tedy dítě k maximální soběstačnosti. S tím souvisí vždy i komplexní pohled na dítě. Takže následně doporučujeme návštěvu např. logopeda nebo psychologa.

S jakými diagnózami k nám nejčastěji dětští klienti přicházejí?

U těch nejmenších se nejčastěji setkáváme s predilekcí hlavičky, což je preferování jedné strany. Dítě má otočenou hlavičku k jedné straně a neumí ji často aktivně držet nad zemí, když leží na bříšku. Maminky říkají, že nepase koníčky. Je nutné včasně zahájit terapii, protože pokud se tak nestane, tyto děti jsou ohroženy zpomalením psychomotorického vývoje, nerovnoměrným vývojem a vadami páteře, nejčastěji skolióza. U větších batolat se setkáváme s tím, že dítě neleze, chodí po špičkách, vtáčí nožičky při chůzi nebo má vadné držení těla. Potom k nám dochází děti se zdravotním postižením jako například děti s DMO, ADHD a genetickými vývojovými vadami a syndromy jako například Downův syndrom atd.

Mohou k nám rodiče přijít i bez doporučení dětského lékaře?

Ano, na rehabilitaci je možné přijít bez doporučení. Dokonce rodičům doporučujeme, pokud mají podezření na nějakou odchylku od správného motorického vývoje, přijít a zkonzultovat s naší paní doktorkou Ivetou Holečkovou.. tel kontakt 374442000

Nabízíme terapii pro miminka od narození

Na našem pracovišti nabízíme terapii pro děti již od narození. Pokud si rodiče všimnou jakékoliv odchylky, je vhodné co nejdříve přijít na rehabilitaci. Hned po narození to může být, že děťátko na bříšku nezvedá hlavičku od podložky, má ji otočenou častěji k jedné straně atd.

Jaké metody používáme v praxi?

Metod je nepřeberné množství. Počínaje Vojtovou metodou, přes různá stimulační cvičení jako je senzomotorická stimulace, metoda Roswity Brunkow, cvičení v závěsu RedCord až po Bobath a NDTA metody. U nás se více než na to jakou metodu budeme používat soustředíme na daného klienta, co on a jeho rodina potřebuje, dle toho pak volíme terapeutický přístup. Některé miminko bude potřebovat zahájit intenzivní terapii Vojtovou metodou a následně pokračovat cvičením v závěsu a zase u jiného dítěte bude stačit instruktáž matky a cílená terapie formou hry dle Bobath. Je to velice individuální. Ideálně se všechny metody prolinou a vznikne indivuduální přístup pro daného klienta.

Rodiče se často ptají, jaký je rozdíl mezi Vojtovou metodou a Bobath metodou.

Lékař vám pravděpodobně doporučí buď Vojtovu metodu nebo Bobath koncept.

Bobath a Vojta therapy patří mezi nejznámnější rehabilitační přístupy u dětských klientů. Důležité je však říci, že nejsou jediné. U obou metod se setkáte s jejich příznivci i odpůrci, ale žádný výzkum jednoznačně neprokázal vyšší úspěšnost dané metody. Odborníci z různých oblastí medicíny se shodují na tom, že každá z nich má svá pro a proti a je na rodičích a terapeutovi, který z přístupů zvolí.

Obecně platí, že je důležité dítě před terapií důkladně vyšetřit, stanovit hlavní problém a cíl terapie. Významným faktorem v celé terapii pak sehrává vlastní rodina, které je vytvořený program určen a která ho následně s dítětem nejvíce cvičí doma.

Vojtova metoda využívá poznatků ontogeneze v prvním roce života dítěte a poznatků z neurofyziologie a patofyziologie. Dle speciálních vyšetření, která se skládají z hodnocení psychomotorického vývoje, primitivní reflexologie a polohových reakcí, se určí stupeň centrální koordinační poruchy CKP a navrhne se konkrétní terapie. Vojtova metoda v praxi vypadá tak, že dítě nastavíme do určité polohy a přes tzv. spoušťové zóny na kůži, vyvoláme hlavně pohybovou odpověď těla. Vyvoláváme tzv. ideální pohybový vzor, který má každý z nás zakódovaný v mozku. U dětí s CKP se tyto pohybové vzory znějakého důvodu nespouští automaticky, nebo jsou neideální.

Bobath koncept neboli NDT(neurovývojová metoda)

Je také založena na poznatcích z ontogeneze a neurofyziologie. Ovšem vlastní terapie je ryze funkční a praktická. Terapeut také hledá neideální pohybové vzory a určuje odchylky od správného psychomotorického vývoje, ovšem v terapii potom hledá slabý článek vzhledem k funkci orgánu v běžných denních činnostech. Využívá se vlastní aktivity dítěte, kterou terapeut pouze svým vedením upravuje, směruje a za použití specifických technik dítěti umožňuje prožití ideálního pohybu. Cvičení je více simulací běžných denních situací, kde neideální pohybový vzor může dítě omezovat či mu danou činnost vůbec neumožní.

Rodič je potom zainstruován na doma v tzv. handlingu, což je manuálnímu vedení, nošení dítěte, přebalování, chování, kojení atd.

Na to dále navazuje Ergoterapie u dětí, která má také svá specifika


Ergoterapie je velmi důležitou součástí komplexní léčby dětí s pohybovým  a/nebo smyslovým postižením.  Pomáhá zapojit dítě do běžných denních činností, zlepšit jeho smyslové a emoční vnímání, vnímání vlastního tělesného schématu, trénuje manuální zručnost,  soběstačnost, usnadňuje zapojení do kolektivu. V naší praxi se to nejčastěji týká dětí s diagnosou  DMO, syndromem  ADHD, dětí s poruchou pozornosti, dyspraxií, dyslexií apod.,  ale samozřejmě se tato metoda používá také v rámci rehabilitace u poúrazových stavů -  zejména  po těžších úrazech ruky spojených s  poškozením nervů nebo po ztrátových poraněních. Techniky ergoterapie jsou velmi různorodé, využívá se množství pomůcek, svou velkou  roli hraje samozřejmě prostředí, ve kterém terapie probíhá a maximálně individuální přístup. U jednoho dítěte může ergoterapie probíhat formou modelování, malování, vytváření vlastního díla, u jiného dítěte formou působení doteku ,chladového nebo tepelného podnětu, vůně, světla, hudby( metoda Snoezelen). Vždy se terapie přizpůsobuje fyzickým schopnostem dítěte a jeho mentálnímu stavu.

Dále máme v nabídce i skupinová cvičení pro miminka a maminky.

Ano, již třetím rokem probíhá na našem rehabilitačním oddělení cvičení s kojenci, pod vedením Martiny Řezáčkové. Toto cvičení Vám poskytne návod, jak s dětmi aktivně trávit volné chvilky.Vše se děje hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček, básniček a říkanek.Cvičení podporuje rozvoj pohybových dovedností, orientaci, koordinaci pohybu, rovnováhu, slovní a pohybovou komunikaci. Utváří a upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem.

Lekce probíhají na rehabilitačním oddělení v Horšovském Týně,Středa od 9.00 hod. - děti od 9 měsíců do 1 roku,Čtvrtek od 9.00 hod. - děti od 3 měsíců do 6 měsíců,Pátek od 9.00 hod. - děti od 6 měsíců do 9 měsíců. V případě zájmu volejte na tel. 379428620, kde Vám poskytneme přesnější informace.

V Domažlicích zahajujeme skupinová cvičení gogo baby s Kateřinou Lochařovou. Nutné telefonicky objednat na čísle 724254550

 

 {gallery}stories/rehab_deti_2014{/gallery}


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta