Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Vibrace na křížové kosti

Při chůzi se pohybují ob poloviny kyčelních kostí proti sobě kolem transverzální osy prostřednictvím křížokyčelních skloubení.

Na straně vpředu se pohybující nohy zaujímá pánev tzv. přední krokové postavení. Sedací hrbol je ventrálněji a zadní horní spina dorzálněji než referenční bod druhé strany.Strana vzadu stojící nohy se prezentuje jako zadní krokové postavení s dorzálněji postaveným sedacím hrbolem a ventrálněji postavenou zadní horní spinou.

Rotace kolem transverzály jsou spojeny s rotacemi lopat kyčelních i kolem longitudinální osy.

 

Lopata kyčelní vpředu uložené nohy rotuje tedy nejen kolem transverzální osy, nýbrž ve smyslu i zevní rotace kolem longitudinální osy. Tím se dostává zadní horní spina trochu mediálněji, přední horní spina trochu laterálněji než její partner na druhé straně. SIK je tím v zadním prostoru stlačen a ventrálněji se mírně otevírá.

 

Na straně zadního krokového postavení se současně nachází vnitřní rotace kolem longitudinální osy. Zadní horní spina se tak dostává trochu laterálněji a přední horní spina mírně mediálněji než její partnerská spina na druhé straně. V prostoru SIK je stlačení ventrálněji a dorzálně se kloub otevírá.

 

Shrneme-li výše uvedené informace, jsou rotace kyčelních kostí spřažené kolem transverzální a longitudinální osy, přičemž je spojené přední krokové postavení se zevní rotací a zadní krokové postavení s vnitřní rotací.

 

Dominantní princip  hnětacího hmatu spočívá v rotací stehna podél jeho osy, rotace stehna se přes kyčelní kloub přenášejí na lopatu kyčelní.

Při zevní rotaci stehna se i lopata kyčelní pohybuje v zevní rotaci, což vyvolává přední krokové postavení. Jestliže je SIK v zadním blokovém postavení, je zevní rotace jako vhodný léčebný pohyb.

 

Pohybujeme-li stehnem do vnitřní rotace, stejně se do vnitřní rotace dostává i lopata kyčelní, což vyvolává zadní krokové postavení. Jestliže je SIK zablokováno v předním postavení, je vnitřní rotace stehna vhodný léčebný pohyb.

 

Kmitavý pohyb stehna do vnitřní i zevní rotace vede k allround pohybu a nespecifické mobilizaci SIK v předním a zadním postavení.

 

Kyčelní lopata se ale pohybuje kromě výše zmíněných os také v sagitální rovině. Při tomto pohybu putuje sedací hrbol mediálně, resp.laterálně. V kyčelním kloubu se stejný pohyb popisuje jako addukce nebo abdukce stehenní kosti. Fyziologicky koreluje „ addukce v kyčelním kloubu/ osteopaté mluví o outflare pohybu/ se zadním krokovým postavením a vnitřní rotací. Abdukce / osteopaté mluví o inflare pohybu/ se kombinuje s předním krokovým postavením a zevní rotací.

Optimalizace pohybu stehna při mobilizaci se dá dosáhnout tedy abdukčním nebo addukčním postavením.

 

Pro mobilizaci blokády v zadním postavení / chceme vyvolat přední postavení/ provádíme zevní rotaci při abdukčním postavení nohy.

Máme-li před sebou blokádu SIK v předním postavení/ chceme provokovat zadní postasvení/ je výhodnáý pro vnitřní rotaci ještě addukční postavení nohy.

Střední postavení, tedy ani addukční ani abdukční, je vhodné pro nespecifickou mobilizaci blokád v předním i zadním postavení.

 

Je nutné počítat s tím, že i uvolnění blokády SIK neznamená, že již nebudeme udržovat volné SIK, ale při každém ošetření je vhodné znovu a znovu pečovat o volné SIK skloubení, udržovat energetický tok.

 

 

Křížové kost rotuje hlavně kolem transverzální osy. Tento pohyb rozdělujeme na dvě fáze:

Nutace – tradičně se popisuje jako sklon baze křížové kosti /horní okraj/ ventrálně a s tím spojené nadzvednutí konce křížové kosti dorzálně. Někdy nazýváme tento pohyb jako horizontalizace křížové kosti, nebo častěji jako flekční pohyb křížové kosti.

Protinutace – nebo také vertikalizace křížové kosti nebo extenze působí pohyb baze křížové kosti směrem dozadu/dorzálně/ a pohyb konce křížové kosti směre dopředu / ventrálně/.

 

Při pohybu v křížokyčelním skloubení se tyto rotační pohyby křížové kosti vykonávají na křížové ploše křížokyčelního skloubení protipohybem k rotacím kyčlní kosti s odpovídající kloubní ploškou na lopatě kyčelní. To znamená:

 

Zadní kroková pozice a protinutace – jestliže se pohybuje lopata kyčelní kolem transverzální osy dopředu a zaujímá tzv. zadní  krokové postavení, pozorujeme přitom protinutační pohyb křížové kosti.

 

Přední krokové postavení a nutace – jestliže rotuje lopata kyčelní kolem transverzální osy dozadu a zaujímá tím tzv. přední krokové postavení, potom křížová kost provádí nutační pohyb.

 

Zaujímají obě lopaty kyčelní najednou pozici předního nebo zadního krokového postavení, rotuje kost křížová kolem transverzální osy. Při chůzi se však obě poloviny lopaty kyčelní dostávají střídavě do předního a zadního krokového postavení. Proto nakonec rotuje kost křížová kolem dvou šikmých transverzálních os.

 

Nespecifická vibrace

Jestliže provádíme vibrační pohyb v celé délce křížokyčelního skloubení, tedy od baze k jeho špičce, do hloubky směrem ventrálně, provokujeme tím jak nutace ,tak i protinutace křížové kosti. V ošetření křížové kosti při APM se tento pohyb již dávno provádí.  Protože vlastně ošetřujeme křížovou kost v celé ploše kolem transverzální osy, je tento postup vhodný k nespecifickému ošetření křížokyčelní blokády, ať už se jedná o přední nebo zadní krokové postavení.  Skutečně většinou jej aplikujeme  jako péči o křížokyčelní skloubení po uvolnění blokády.

 

Specifická vibrace

Pokud respektujeme pohyby křížové kosti, můžeme vibrační pohyb aplikovat v závislosti na typu blokády:

  1. SIK blokáda v zadním krokovém postavení – vibrace ve směru nutace na straně blokády, tedy vibrační pohyb provádíme na horním okraji křížové kosti. Podporujeme tedy žádaný flekční pohyb křížové kosti  a tím i přední krokové postavení lopaty kyčelní.
  2. SIK blokáda v předním krokovém postavení – vibrace  ve směru protinutace křížové kosti, tedy vibracemi na kaudální konec křížové kosti na straně blokády. Protinutační /extenční/ pohyb křížové kosti napomáhá žádanému zadnímu krokovému postavení lopaty kyčelní.

 

Pokud bychom chtěli naši činnost ještě optimalizovat, můžeme ji spojit i s cyklem dýchání. Fyziologicky se samozřejmě oblast pánve zapojuje do dechového cyklu a křížové kost provádí nutační pohyb při výdechu a při nádechu dochází k protinutačnímu pohybu.

Ve směru nutace tedy vibrujeme při výdechu klienta, pokud vibrujeme ve směru protinutace, čekáme na nádech klienta.

Většina mobilizačních technik na křížokyčelním skloubení pracuje především s rotačními pohyby lopaty kyčelní. Vibrace pracuje specificky pouze na straně křížové kosti. Tato technika je tedy vhodná především u kyčelních endoprotéz, kde  klasické mobilizační techniky jsou většinou kontraindikovány.

Vibrace nedoporučujeme u těhotných, abychom nestimulovali zbytečně žádné důležité aktivní akupunkturní body v této oblasti.