Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Poplašné body

Určitá kategorie akupunkturních bodů byla v posledních desetiletích  metodou APM dle W.Penzela macešsky přehlížena. Jedná se o tzv. poplašné body. Následující článek by měl tuto mezeru vyplnit.

Poplašné body se vyznačují přímým energetickým vztahem k orgánům. Každý z dvanácti hlavních orgánů má na povrchu těla jeden příslušný poplašný bod. Všechny poplašné body se nacházejí víceméně na přední ploše trupu. Většinou mají vztah k embryonálnímu základu orgánu, takže se nacházejí v blízkosti příslušného orgánu. Z neurofyziologického západního pohledu by se daly charakterizovat jako maximální body daného segmentu.

Abychom s nimi mohli dobře pracovat, představme si je nejlépe jako tonizační body daného orgánu. Tonizační stimul poplašného bodu může daný orgán energeticky posílit, zatímco sedativní podnět jej může tlumit. Z tohoto důvodu se poplašné body používají přednostně k terapii orgánů.

Vnitřní orgány  vykazují zároveň samozřejmě energetické propojení s meridiány probíhajícími po povrchu těla. Toto spojení umožňuje, že podráždění poplašného bodu se zároveň nepřímo projeví i v daném meridiánu, a proto mohou být poplašné body používány i k léčení meridiánů.

Poplašné body působí přímo na orgány a nepřímo  na meridiány:

Orgány oblasti hrudníku – srdce, plíce a perikard/ obal srdce/ jsou reprezentovány svými poplašnými body na povrchu hrudníku:

 

Poplašný bod plic – P1 / oboustranně/

Lokalizace: 2.mezižebří v medioklavikulární čáře

 

Poplašný bod srdce –PS 14

Lokalizace: 1 cun kaudálně pod špičkou mečíku sterna

 

Poplašný bod perikardu –OS 1 / oboustranně/

Lokalizace: 1 cun laterálně a kraniálně od  prsního dvorce

 

Srdce je svým poplašným bodem ve střední linii zastoupeno jen jednou, plíce a obal srdce má své poplašné body na obou stranách trupu.. V základu platí, že poplašný bod, který se nachází na obou stranách, je energeticky spojen s částmi orgánu stejné strany.

Příklad: Tonizace poplašného bodu plic vpravo posiluje energeticky části plic na pravé straně těla. Tonizování levého poplašného bodu plic zesiluje energetický tok do části plic uložených vlevo od střední čáry.

 

Všechny poplašné body orgánů nadbřišku se podle očekávání promítají do této oblasti:

 

Poplašný bod jater – J 14 / oboustranně/

Lokalizace: 2 cuny kaudálně pod dvorcem prsním v průběhu meridiánu jater

 

Poplašný bod žlučníku – Žl 24 / oboustranně/

Lokalizace: v průsečíku horizontální linie procházející bodem PS 14 a vertikální linie probíhající bodem OS 1

 

Poplašný bod žaludku – PS 12

Lokalizace: ve středu vzdálenosti mezi pupkem a dolním koncem sternální kosti

 

Poplašný bod slinivky – SS 15 / oboustranně/

Lokalizace: na volném konci 11.žebra

 

Poplašné body orgánů uložených v mezogastriu a v podbřišku opět dle svého uložení jsou uloženy v těchto krajinách:

 

Poplašný bod močového měchýře -  PS 3

Lokalizace : ve středu kaudální třetiny testovacího tahu /spojení horní hrany symfýzy a pupku. Alternativní lokalizace při ideálním podbřišku –1 cun kraniálně nad horním okrajem symfýzy

 

Poplašný bod tenkého střeva – PS 4

Lokalizace: -na začátku střední třetiny testovacího tahu, alternativní lokalizace při ideálním podbřišku je 2 cuny nad horním okrajem symfýzy

 

Poplašný bod tlustého střeva – Ž 25 /oboustranně/

Lokalizace: na horizontální linii 2 cuny od pupku ( 3 prsty)

 

Poplašný bod ledvin – Žl 25 /oboustranně/

Lokalizace: na volném konci 12. žebra

 

Koncept tří ohřívačů popisuje tři topografické oblasti: hrudník, nadbřišek a podbřišek spolu s orgány, které spolu spolupracují. Každá oblast obsahuje jeden poplašný bod, který je přidruženým orgánům nadřazený. Stimulujeme-li např. PS 17 (moře energie), energeticky posilujeme všechny hrudní orgány. Chceme-li ale posilovat specificky jen daný orgán uvnitř hrudníku, stimulujeme jeho poplašný bod.

 

Poplašný bod horního ohřívače – PS 17

Lokalizace: na přední střední linii na úrovni bradavek prsních. Alternativní umístění, hlavně u žen – na přední střední linii v úrovni 4.mezižeberního prostoru

 

Poplašný bod středního ohřívače – PS 12

Lokalizace: na přední střední linii mezi pupkem a hrotem mečíku prsní kosti

 

Poplašný bod spodního ohřívače – PS 5 ( moře čchi)

Lokalizace: na počátku kraniální třetiny testovacího tahu mezi horním okrajem symfýzy a pupkem, při ideálním podbřišku 2 cuny pod pupkem kaudálně

 

Použití poplašných bodů

Poplašné body stojí sice mimo systém pěti elementů, mohou se ale v rámci ošetření používat. Zvláště ošetřujeme-li orgány, můžeme se spoléhat na poplašné body, rádi je kombinujeme se souhlasnými body. Doporučujeme pomocí stimulace poplašných bodů odblokovat těžké energetické nedostatky v drahách, se kterými neumíme pohnout ( odblokovat stázu energie). Při práci s meridiány, zvláště při práci na okruzích, můžeme svoji práci optimalizovat pomocí poplašných bodů.

 

Příklad: Plíce v energetickém nedostatku

Při pulzové diagnostice ukazuje nález na nedostatek energie v oblasti plic. Tonizujeme meridián plic tyčinkou, dále tonizujeme poplašný bod plic –P1 na obou stranách, popřípadě souhlasné body plic MM 13. Zvláště tato situace, tedy ošetření prázdných meridiánů je takovým způsobem doporučováno/ tedy s přídavkem poplašných a souhlasných bodů/.

 

Příklad: Močový měchýř v přebytku

Při testování na uchu zjišťujeme přebytek v oblasti močového měchýře. Můžeme energii přeložit do opačného orgánu, resp. následně ještě tlumit sedativním bodem.  Podle pravidla poledne –půlnoc to provedeme protažením meridiánu plic s přídavkem poplašného bodu P1 a souhlasného bodu plic MM 13. Pokud to bude ještě nutné, můžeme ještě tlumit poplašný bod močového měchýře – PS 3, je samozřejmě možné stimulovat souhlasný bod močového měchýře na obou stranách – MM 28.

 

Příklad: Močový měchýř v nedostatku

Protože se nachází močový měchýř ve středním prostoru, nabízí se jako optimální léčebná varianta malý energetický oběh, tedy masáž přední i zadní střední dráhy včetně konečných bran, nadřazený poplašný bod PS 5 a orgánový poplašný bod MM3. Oba souhlasné body MM28 mohou celý stav harmonizovat.

 

Příklad: Tlusté střevo v přebytku

Nález na uchu ukazuje na přebytek v oblasti tlustého střeva vpravo, vlevo nedostatek.

Tady může pomoci masáž levého meridiánu tlustého střeva. K tomu můžeme přidat Ž 25 – poplašný bod tlustého střeva a MM 25 vlevo – souhlasný bod tlustého střeva. Oba body se mohou na pravé straně tlumit.

 

Příklad: Třetí okruh v nedostatku

Máme li nedostatek ve třetím okruhu v oblasti meridiánu sleziny, můžeme léčení rozšířit poplašným bodem žaludku –PS12 a SS 15 – poplašný bod sleziny bilaterálně.

 

Poplašné body nazýváme také body Heroldské. Při akutní poruše orgánu je většinou bolestivý, tedy troubí na poplach, tedy oznamuje poselství jako Herold. Při pohmatu je bod citlivý, někdy i spontánně bolestivý. Takto se ale hlásí stavy s přebytkem energie.

 

Při větší zkušenosti s poplašnými body se ale objevují určité nesrovnalosti:

Horní ohřívač – zde se liší někdy názory u poplašného bodu pro OS. Většinový názor mluví pro obecně popisovaný poplašný bod OS1, ale jsou i názory že poplašnou funkci plní PS17.

Víme, že přední střední linii nazýváme matkou jinu, tedy že je nadřazená jinové oblasti a totéž platí i pro každý bod této dráhy. Vzhledem k tomu , že se nacházejí zhruba na stejné horizontální linii, dá se odvodit, že bod PS17 obsahuje i vlastnosti OS1. V úvahu přichází  ještě úvaha o vedoucí funkci PS17 pro horní ohřívač.

Paul Busse ještě uvádí v Akupunktur-Fibel /Richard Pflaum Verlag/ dodatečný poplašný bod L11 / horní okraj symfýzy/ pro sexuální podíl obalu srdce.

 

Střední ohřívač -  již ve starověku se diskutovalo o tom, zda u žlučníku je poplašným bodem   Žl 23 nebo Žl24. Hlavní názvy se liší velmi  podstatně:

Žl 23 se popisuje jako „ sídlo mezi svaly a šlachami“ a Žl 24 jako „ Slunce a Měsíc“. Oba body nesou ještě název poplašný bod žlučníku /Dan Mu/. Autoři se k tomu staví rozdílně. Např. Ruf / Atlas elektroakupunktury dle Volla/ popisuje Žl 24 jako hlavní poplašný bod a Žl 23 jako běžný poplašný bod.

Bischko /Einfuhrung in die Akupunktur/ vnímá Žl23 jako hlavní poplašný bod u žlučníku a doporučuje jej při všech cholecystopatií a žlučníkových kolik. Žl 24 popisuje jako druhý poplašný bod žlučníku s podobným účinkem jako Žl 23 a využívá jej spolu s J6 u všech jaterních onemocnění.

Lorenzen a Noll /Die Wandlungphasen der TCM Band 1/ se také pokoušejí rozlišit oba body. Přiřazují Žl 24 více organické žlučníkové potíže, Žl 23 spíše emočnímu nahromadění jaterní energie.

Lebarbier /Schule der Akupunktur/ uvádí rovněž oba body a popisuje Žl 24 jako hlavní poplašný bod a Žl 23 jako pomocný poplašný bod.

 

Novější  práce však popisují většinou jen Žl 24 jako vlastní poplašný bod. Z klinického pohledu víme, že potíže vycházející z oblasti žlučníku se lokalizují do pravého podžebří, což odpovídá i dle Headových zón Žl 24, Žl 23 leží maximálně při horním okraji této zóny.

 

Dolní ohřívač -  zde si konkurují PS5 a PS7  částečně se kryjícími a částečně rozdílnými vlastnostmi.

PS7- přibližně 1 cun pod pupkem je dle mnohých autorů Ruf a Van Nghi /Pathogenese und Pathologie der Energetik in der chinesischen Medizin/ jako poplašný bod pro střední ohřívač.

PS má také název jinová křižovatka ( matka jinu) a obsahuje spojky k důležitým jinovým orgánům/ PS, ledviny a mimořádné dráze Tschong Mo/. Máme-li před očima průběh drah, snad se dá částečně tento tento výklad jako poplašného bodu pro střední ohřívač přijmout.

Nepřekvapuje ale, vzhledem k umístění P7, že jej Bischko popisuje i jako poplašný bod pro dolní ohřívač.

PS5 je některými autory popisován jako poplašný bod dolního ohřívače /Van Nghi, Ruf/, některými autory jako poplašný bod pro všechny tři části ohřívače /Bischko, Lebarbier, Focks/.

 

Těžko rozhodnout, jaké pojetí je správné, ale je pravdou, že z energetického hlediska je podbřišek zásobárnou všech orgánů těla.